Category: Sử dụng hệ thống

Sử dụng hệ thống

6. Hướng dẫn nhận thanh toán COD

Để nhận tiền thu hộ COD, bạn trước tiên cần cấu hình tài khoản nhận tiền để Boxme có thể thực hiện đối soát và

Xem thêm các giải pháp hỗ trợ của Boxme giúp
Mở rộng kinh doanh ra toàn
Đông Nam Á