ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง!?

Share on:

Boxme คลังสินค้าครบวงจร

รู้หรือไม่? ปัจจุบันรัฐมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต นำเข้า หรือส่งออกสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ดังนั้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้องตามนโยบายของภาครัฐและความปลอดภัยของผู้บริโภค ก่อนแบรนด์จะเลือกใช้บริการคลังสินค้าครบวงจรนั้น จะต้องจัดเตรียมความพร้อมของสินค้าและต้องใช้เอกสารที่จำเป็นอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผู้ประกอบการและ   ผู้บริโภค

สำเนาบัตรประชาชน

ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง

หนังสือรับรองบริษัท

ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง

หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนังสือรับรองบริษัท   เป็นหนังสือที่รับรองตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ ดังนั้นเวลาต้องทำธุรกรรมใด ๆ ในนามนิติบุคคล เช่น ทำสัญญา ยื่นภาษี ติดต่อธนาคาร เป็นต้น ล้วนต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งสิ้น

ภพ. 20

ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง

 ภ.พ.20 ย่อมาจาก  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะออกเอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย. สำหรับสินค้าอาหารและยา

Boxme คก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้างลังสินค้าครบวงจร

เครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการพิจารณาในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิตและการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้ผ่านการจดทะเบียน อย. แล้ว  ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะถือเป็นเอกสารที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความแน่ใจในการตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบและกระบวนการผลิตไปจนถึงบรรจุภัณฑ์

โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นจำเป็นจะต้องมีการจด อย. มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การจด อย.อาหาร ซึ่งกระบวนการจด ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก หากแต่รายละเอียดของเอกสาร การประพฤติให้ตรงตามมาตรฐาน อาจจะมีความความยุ่งยากในการจัดเตรียม

มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง

คำว่า ‘มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม’ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 รายการ ที่ครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู่ ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

เอกสารนำเข้า (Import Licence)

ก่อนใช้บริการ Boxme คลังสินค้าครบวงจรต้องมีอะไรบ้าง

การนำเข้า (Import) คือ การนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์หรือเพื่อประกอบธุรกิจ โดยสินค้าที่นำเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีในประเทศหรือผลิตในประเทศไม่ได้ ซึ่งในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งสินค้าที่ประเทศไทยมักนำเข้ามาจากต่างประเทศคือ สินค้าประเภทวัตถุดิบ (สินค้าที่นำมาเป็นหัวเชื้อในการผลิตสินค้า เช่น Sodium) สินค้าทุน (เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต) สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจากอุตสาหกรรมยานยนต์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: blog.giztix.com

หากผู้ประกอบการท่านใดจัดเตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้บริการคลังสินค้าครบวงจรได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอน หรือถ้าหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนตามมาตรการของรัฐสำหรับผู้บริโภคแต่ต้องการใช้บริการ คลังสินค้า ให้แพ็ค จัดส่ง สินค้าของท่าน สามารถปรึกษา Boxme Thailand ในเรื่องรายละเอียดเอกสารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ปรึกษา Boxme คลังสินค้าครบวงจร คลิก!!

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-026-3165 หรือ > ขอรับใบเสนอราคา < กดที่นี่

Don't forget to share this post!

Share on:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram

Share on:

Expand your Business to Southeast Asia​